Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
zielonepodworko.com.pl

1. DEFINICJE

1.1. CENNIK DOSTAW – zestawienie rodzajów i kosztów dostawy w zakładce „Dostawa”;
1.2. DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.3. DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w zakładce „Dostawa”;
1.4. DOWÓD ZAKUPU – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;
1.5. KARTA PRODUKTU – pojedyncza pod strona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;
1.6. KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza lub dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
1.7. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną dla każdego Usługobiorcy nazwą (loginem) i hasłem, zbiór danych osobowych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
1.9. KONSUMENT –  Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
1.10. KOSZYK – lista produktów sporządzona spośród oferty w Sklepie Internetowym, na podstawie wyboru Kupującego;
1.11. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie produkty w posiadanie;
1.12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, polegająca na dystrybucji świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach, promocjach w Sklepie Internetowym, oraz informacje o aktualnościach w Serwisie;
1.13. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
1.14. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
1.15. PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;
1.16. PUNKT ODBIORU – miejsce wydania zamówionych Produktów, Sklep Zielone Podwórko ul. Wolności 30 41-500 Chorzów;
1.17. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zielonepodworko.com.pl;
1.18. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonepodworko.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.19. SPRZEDAJĄCY; USŁUGODAWCA:
Marta Łęgowik Zielone Podwórko, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG.
ul. Makuszyńskiego 7, 44-113 Gliwice
NIP:9691470723,
REGON: 364876090.
KONTO BANKOWE rachunek główny: ING 90 1050 1298 1000 0092 2821 4574;
1.20. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci teleinformatyczne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;
1.21. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
1.22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.23. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
1.24. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.25. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, zawierające w szczególności dane Klienta, rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zielonepodworko.com.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.zielonepodworko.com.pl, prowadzony jest przez Martę Łęgowik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Łęgowik Zielone Podwórko z siedzibą w Gliwicach przy ul. Makuszyńskiego 7, 44-113 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującą się numerem NIP: 9691470723, REGON: 364876090.
2.4. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: kontakt@zielonepodworko.com.pl
b. telefonicznie pod numerem: +48 796 276 445
2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Usług elektronicznych Sklepu Internetowego;
b. warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zielonepoworko.com.pl oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych ich aktualizacji i poprawiania.
2.8.1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH
b. minimalna rozdzielczość ekranu na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024×768.
c. używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu.
3.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
3.3. Klient może skorzystać z Usługi elektronicznej Konta poprzez wypełnienie Formularza rejestracji ustalając indywidualny login i hasło. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta w sklepie.
3.3.1. Warunkiem założenia Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.3.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3.4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.7. Klient może skorzystać z Usługi elektronicznej Newsletter podając w miejscu oznaczonym „Newsletter” widocznym na stopce Sklepu Internetowego adres poczty elektronicznej i klikając na pole „Zapisz się”.
3.8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera wysyłając do Usługodawcy żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zielonepoworko.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Wolności 30, 41-500 Chorzów.
3.9. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
a. za pośrednictwem Sklepu internetowego, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
b. przez telefon, Zamówienia mogą być składane w dni robocze od godziny 10.00 do godziny 18.00 oraz soboty od godziny 12.00 do godziny 18.00
4.2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
a. wejść na stronę internetową www.zielonepodworko.com.pl,
b. dokonać wyboru Produktów i ich ilości, poprzez ich dodanie do Koszyka,
c. podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, wśród których znajduje się wybór rodzaju dostawy ewentualnie sposób odbioru, oraz wybór rodzaju płatności za Produkty.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów postępując zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające informacje o:
a. zamawianych Produktach,
b. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metodzie płatności,
d. wybranym sposobie dostawy,
e. terminie realizacji Zamówienia
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”.
4.6. W celu złożenia Zamówienia przez telefon należy:
a. podać telefonicznie nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość;
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród opcji podanych na stronie internetowej Sklepu;
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
d. zaakceptować treść Regulaminu
4.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub złożenie Zamówienia przez telefon stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia w jeden z powyżej opisanych sposób, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA

5.1 Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
5.2 Klient ma do wybory następujące metody płatności:
a. przelew na numer konta bankowego Sprzedawcy,
b. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Przelewy24.pl,
c. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Odbioru Sprzedawcy
d. gotówką za pobraniem, płatność przy dokonywaniu dostawy;
5.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.3.1. Realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po Zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5.3.2. Realizacja zamówienia płatnego gotówką przy odbiorze następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Przedmiot zamówienia wydany zostanie w Punkcie Odbioru osobistego Sprzedawcy.
5.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5.4.1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.
5.5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem.
5.6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia uzależnionej od wybranego sposobu płatności.
5.7. Dostawa Zamówienia jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.8. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się :
a. przesyłką kurierską;
b. poprzez odbiór osobisty  w Punkcie Odbioru.
5.9. Koszty dostawy są dostępne w zakładce „Dostawa” oraz zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty, specyfikacji Zamówienia oraz wybrany przez Kupującego Dowód zakupu.
5.11. Dostawa jest realizowania niezwłocznie, wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od Momentu wydania Produktów, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
6.1.1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien pisemnie poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Wolności 30 41-500 Chorzów lub w formie elektronicznej na adres kontakt@zielonepodworko.com.pl.
6.2.1. Konsument może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach konsument, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem:
a. dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
b. bezpośredniego kosztu zwrotu przedmiotu umowy
6.4. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty będące przedmiotem umowy Sprzedającemu.
6.6.1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
6.8. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6.9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

7.1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
7.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
7.3. Konsument jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
b. złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany produktu na wolny od wad.
7.4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@zielonepodworko.com.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
7.6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zostanie poproszony o wysłanie na koszt Sprzedającego Produktu wadliwego na adres: ul. Wolności 30, 41-500 Chorzów.

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Usług elektronicznych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorcę.
8.2. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Może je zgłosić pocztą elektroniczna na adres kontakt@zielonepodworko.com.pl, pisemnie na adres ul. Wolności 30, 41-500 Chorzów lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
8.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
9.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
9.4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.